Christmas Festival – in Telugu

Christmas Festival – in Telugu Christmas ( ledha nativity yokka vindhu) anedhi yeshu christu puttukanu gurthuchese varsika pandaga, dhinini pradhanam ga december 25 na jarupukuntaru, prapancha vyapatham ga  billions  mandhi  prajala madhya  matha  mariyu  samskruthika veduka.  Christhaya  pradhana samvasthraniki  kendhra  mayina vindhu,  …

Read more

Bigg Boss Details in Telugu

Bigg Boss Details in Telugu Bigg boss( ledha sambashana bigg boss telugu) anedhi reality TV series bigg boss yokka barathiya  Telugu basha version, Edhi dutch series big …

Read more

Karthika Purnima Festival in Telugu

Karthika Purnima Festival in Telugu Karthika purnima anade hindu, sikh, mariyu jain samskruthika pandaga, dhinni purnima (full moon) roju ledha kartik (november – december) yokka 15 na va chandra rojuna jarupukuntaru. Dhinni tripuri purinama mariyu deva deepawali ani kuda pilustharu. Dhini ni konni saralu deva diwali ledha deva deepawali ane pilustharu, edhi devathala depallu panduga. Kartika deepam anedhe dakshina bartha desam mariyu srilanka lo vere tedina jarupukune sambandidtha pandaga. Hindu matham lo pramukhatha Tripura purinama ledha tripuradhi purinma tripurarai nundi vachindhi – tripurasuri ane rakshasudhi sathruvu . Kartika purinima yokka konni ethehasallu la lo, E padhani tarakasura muguru raksha kumarulu la nu suchinchadaniki upayogistharu. Tripurari shivuni yokka saramsham. Tripuranthaka ga shividu e rojuna thripurasudhini chamadu. Rakshasulani champadham mariyu athani vari nagara la nu oka banam tho nasanam cheyadham – shivudhu devathalanu santhosapettadhu mariyu varu ah roju na prakasham yokka pandaga ga prakatincharu. E roju na “deva diwali “ …

Read more